TESTOVACIA STRANKA
Tato stranka je len na testovanie funkcnosti, nakupovat mozete na www.dekoracie-darceky.sk
 
   
Prihlásenie
 

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY VIKING

MALOOBCHODNÍ KLIENTI (bez prideleného IČO) :

OBCHODNÉ PODMIENKY:

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“) Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných nákupných podmienok označuje: Viktor Janda - VIKING, so sídlom Bratislavská 52, 91702 Trnava, IČO: 33214948, IČ DPH: SK 1020336625, (ďalej len ako „predávajúci“).

Kontakty: objednavky@dekoracie-darceky.sk
tel: 033/5537 240, 0915/ 307 632

Poštovné, dobierkové a balné pre MALOOBCHODNÝCH KLIENTOV: 

• objednávky do 50,00 € s DPH - hradí plnú sumu poštovného a dobierkového kupujúci (suma poštovného 2,99 € a dobierky je 1,-€ s DPH)

• objednávky od 50,01 € s DPH - sa poštovné a dobierkové neúčtuje, prepravné náklady hradí dodávateľ

• Balné neúčtujeme vôbec

Dovoz a preprava tovaru pre maloobchodných klientov:

 • Objednávky sú vyskladňované v poradí podľa prideleného čísla.
 • Dodanie objednávky odberateľovi je spravidla do 3-5 prac. dní od objednania tovaru. V čase špičky /Dušičky, Vianoce, Veľká noc/ je možné mierne zdržanie, no snažíme sa, aby tovar klientovi prišiel najneskôr do 5-6 prac. dní od odoslania objednávky.
 • Tovar posielame štandardne cez kuriérsku spoločnosť UPS formou dobierky. Faktúra bude priložená v zásielke.

Výsledná suma objednávky je informačného charakteru a závisí od aktuálneho stavu tovaru na sklade. Ak potrebujete väčší počet kusov z konkrétnej položky a farby, je potrebné si túto skutočnosť overiť priamo u nás na sklade (telefonicky, mailom) a až potom uskutočniť objednávku. 


Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na našej webovej stránke www.dekoracie-darceky.sk 

Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:

 • Ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail.
 • Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, registrujte sa a prihláste sa do e-shopu pod Vašimi registračnými údajmi

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 3 -5 dní. Tovar však obvykle expedujeme do 3 pracovných dní. O presnom dni expedície a dodanie tovaru vás budeme informovať e-mailom.

Tovar doručujeme zmluvným prepravcom, kupujúci dáva predávajúcemu právo predať prepravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

Pri preberaní tovaru Vám doručíme doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH je štandardne pribalený k zásielke. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho.

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a prezrieť obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Prezrieť však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adresu objednavky@dekoracie-darceky.sk  spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť Slovenskou poštou na Viktor Janda – VIKING, Bratislavská 52, 91702 Trnava, Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady – poštovné vynaložené na vrátenie nepoškodeného tovaru. Platby budú kupujúcemu vrátené do 30 pracovných dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručený vrátený tovar a oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená prevodom kúpnej ceny na účet kupujúceho, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na spätné nevyplatenie kúpnej ceny a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu a od doručenia vráteného tovaru späť kupujúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.

Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru.

V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Kúpna cena tovaru Vám bude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

Tovar dodaný prepravnou službou si prekontrolujte a ihneď (V DEŇ DODANIA TOVARU, NAJNESKôR VŠAK NA DRUHÝ DEN PO DNI DODANIA TOVARU) nám telefonicky alebo mailom oznámte rozsah poškodenia. Po vzájomnej komunikácii bude rozhodnuté o ďalšom postupe. Pri nedodržaní týchto podmienok nebude reklamácia akceptovaná !!!! VYHRADZUJEME SI PRÁVO NEPREBRAŤ ZÁSIELKU, KTOREJ ZASLANÝ OBSAH NEBOL VOPRED ODKOMUNIKOVANÝ NAŠIMI PRACOVNÍKMI. NEPREBERÁME ZÁSIELKY, KTORÉ BOLI POSLANÉ NA DOBIERKU, OZNAČENÉ AKO KREHKÉ ALEBO ZASLANÉ 1. TRIEDOU.

Reklamácii podlieha rozbitý a odbitý tovar, výrobné vady, praskliny a iné viditeľné a neestetické deformity, chýbajúce časti, nefunkčnosť mechanických a elektrických častí tovaru, ošúpaný povrch, a iné. Ak príde k znehodnoteniu zasielaného tovaru pracovníkmi prepravnej spoločnosti, je potrebné uchovať poškodený tovar v pôvodnom obale (spolu so všetkými výplňovými materiálmi), tak isto aj veľkú krabicu, v ktorej bol tovar zasielaný. Rozsah poškodenia je nutné bezodkladne nahlásiť predávajúcemu (nám). Na základe Vami nahlásenej reklamácie Vás bude kontaktovať likvidátor prepravnej spoločnosti, ktorý poškodený tovar (spolu s obalovým materiálom) zadokumentuje a zlikviduje. 

Náhrada za poškodený tovar bude riešená dobropisom, prípadne výmenou tovaru.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania.

Body 8. až 16. týchto všeobecných obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Osobné údaje a ich ochrana:

 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
 • Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.dekoracie-darceky.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.
 • Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.dekoracie-darceky.sk,pri registrácii na internetovom obchode www.dekoracie-darceky.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode www.dekoracie-darceky.sk, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme Marketing. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho
 • Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa bodu 23.1. a to na účely uvedené v bode 23.2. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 • Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.
 • Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 23.2. týchto všeobecných obchodných podmienok.
 • Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
 • Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 • Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
  1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

  a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
  b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
  c) účel spracúvania osobných údajov,
  d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
  e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

  - poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
  - okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
  - tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
  - okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
  - tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
  - okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
  - formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
  - tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
 • Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 23.14. je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:
  1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.
 • Právo kupujúceho podľa bodu 23.10. bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 • Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
  1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.
 • Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 • Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa bodu 23.21. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
 • Ak kupujúci uplatní svoje právo
  1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
  3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
 • Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 • Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 • Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 • Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 23.2. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov
 • Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže v prípade vyjadrenia súhlasu dostať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať po prihlásení do klientskeho sekcie „Môj účet“.

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.dekoracie-darceky.sk.

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE KLIENTOV S PRIDELENÝM IČO

VEĽKOOBCHODNÍ KLIENTI (s prideleným IČO - firmy, živnostníci):

OBCHODNÉ PODMIENKY:

 • Predaj iba na Živnostenský list alebo Výpis z Obchodného registra
 • Minimálny odber: 33 € bez DPH.
 • U nás zakúpený tovar slúži na DEKORATÍVNE ÚČELY
 • Pri objednávaní tovaru treba dodržiavať informáciu o minimálnom odbere, ktorá je uvedená pri každej položke. Do kolónky o počte objednaných kusov je potrebné písať počet kusov minimálneho odberu a jeho násobku. Ak uvediete iný počet kusov, bude Vám aj tak vyskladnený počet minimálneho odberu a jeho násobok.
 • Poštovné a balné: 

• pri objednavke do 150,00 € bez DPH hradí plnú sumu poštovného kupujúci (suma poštovného a dobierky je 5,30 € bez DPH)
• pri objednávke od 150,01 € bez DPH sa poštovné neúčtuje, prepravné náklady hradí dodávateľ
• Balné neúčtujeme vôbec

 • Dovoz a preprava tovaru:
 • Objednávky sú vyskladňované v poradí podľa prideleného čísla.
 • Dodanie objednávky odberateľovi je spravidla do 3-5 prac. dní od objednania tovaru. V čase špičky /Dušičky, Vianoce, Veľká noc/ je možné mierne zdržanie, no snažíme sa, aby tovar klientovi prišiel najneskôr do 5-6 prac. dní od odoslania objednávky.
 • Tovar posielame štandardne cez kuriérsku spoločnosť UPS formou dobierky. Faktúra bude priložená v zásielke.
 • Tovar objednaný cez internet (mailom, chatom, telefonicky) je možné si vyzdvihnúť i osobne v našej predajni (túto skutočnosť je potrebné vopred oznámiť mailom, chatom, telefonicky). Takto objednaný a rezervovaný tovar je nutné u nás vyzdvihnúť do 7 pracovných dní, inak bude objednávka zrušená.
 • Dovoz tovaru interným dealerom bude možný vždy po dohode - v závislosti od výšky odberu tovaru a vzdialenosti odberného miesta.
 • Výsledná suma objednávky je informačného charakteru a závisí od aktuálneho stavu tovaru na sklade. Ak potrebujete väčší počet kusov z konkrétnej položky a farby, je potrebné si túto skutočnosť overiť priamo u nás na sklade (telefonicky, mailom) a až potom uskutočniť objednávku. 
 • OBJEDNÁVKY NESPÁJAME !!! 

  Zľavy:
  Stabilná zľava:

  Pre veľkoobchodných klientov poskytujeme zľavy na základe kumulovaného odberu. Odber sa postupne spočítava a po dosiahnutí stanovených odberov sa kupujúcemu určí stabilná zľava, ktorá je stála až do ďalšieho prehodnotenia.
  Už pri odbere tovaru za 200,- € bez DPH môžete získať STABILNÚ ZĽAVU !
  Jej výška môže byť až 15 % 

          Tovar zakúpený cez nášho obchodného zástupcu nepodlieha žiadnym zľavám, je predávaný v základných veľkoobchodných cenách bez dodatočných zliav. 

Možnosť dodania fotografii bez nášho loga pre potreby Vášho e-shopu:

Podmienky poskytnutia fotografii: jednorazový nákup za min. 150,- € bez DPH, dodanie fotografii mailom len k u nás aktuálne zakúpeným produktom. Služba je bezplatná. O službu treba požiadať priamo v objednávkovom formulári na e-shope, spätné žiadosti neakceptujeme. (databázu fotografii budeme postupne rozširovať)Reklamačný poriadok:
Priamy odber na sklade:

Zakúpený tovar si prekontrolujte a do 5 pracovných dní oznámte telefonicky alebo mailom rozsah poškodenia. Po vzájomnej komunikácii bude rozhodnuté o ďalšom postupe.
Ak je treba tovar poslať späť, tento treba priniesť, alebo zaslať v originálnom balení, označený našim kódom položky do 30 dní od zakúpenia. Reklamovaný tovar je potrebné poslať Slovenskou poštou ako list alebo ako balík bez dobierky, bez poistenia, na adresu, so základným poštovným. Reklamovaný tovar je nutné poslať ako jednu zásielku. Pri nedodržaní týchto podmienok nebude reklamácia akceptovaná !!!! VYHRADZUJEME SI PRÁVO NEPREBRAŤ ZÁSIELKU, KTOREJ ZASLANÝ OBSAH NEBOL VOPRED ODKOMUNIKOVANÝ NAŠIMI PRACOVNÍKMI. NEPREBERÁME ZÁSIELKY, KTORÉ BOLI POSLANÉ NA DOBIERKU, OZNAČENÉ AKO KREHKÉ ALEBO ZASLANÉ 1. TRIEDOU. 

Dodanie tovaru prepravnou službou SPS:

Tovar dodaný prepravnou službou si prekontrolujte a ihneď (V DEŇ DODANIA TOVARU, NAJNESKôR VŠAK NA DRUHÝ DEN PO DNI DODANIA TOVARU) nám telefonicky alebo mailom oznámte rozsah poškodenia. Po vzájomnej komunikácii bude rozhodnuté o ďalšom postupe. Pri nedodržaní týchto podmienok nebude reklamácia akceptovaná !!!! VYHRADZUJEME SI PRÁVO NEPREBRAŤ ZÁSIELKU, KTOREJ ZASLANÝ OBSAH NEBOL VOPRED ODKOMUNIKOVANÝ NAŠIMI PRACOVNÍKMI. NEPREBERÁME ZÁSIELKY, KTORÉ BOLI POSLANÉ NA DOBIERKU, OZNAČENÉ AKO KREHKÉ ALEBO ZASLANÉ 1. TRIEDOU.

Reklamácii podlieha rozbitý a odbitý tovar, výrobné vady, praskliny a iné viditeľné a neestetické deformity, chýbajúce časti, nefunkčnosť mechanických a elektrických častí tovaru, ošúpaný povrch, a iné. Ak príde k znehodnoteniu zasielaného tovaru pracovníkmi prepravnej spoločnosti, je potrebné uchovať poškodený tovar v pôvodnom obale (spolu so všetkými výplňovými materiálmi), tak isto aj veľkú krabicu, v ktorej bol tovar zasielaný. Rozsah poškodenia je nutné bezodkladne nahlásiť predávajúcemu (nám). Na základe Vami nahlásenej reklamácie Vás bude kontaktovať likvidátor prepravnej spoločnosti, ktorý poškodený tovar (spolu s obalovým materiálom) zadokumentuje a zlikviduje. 


Náhrada za poškodený tovar bude riešená dobropisom, prípadne výmenou tovaru.


Ochrana osobných údajov:
Odoslaním objednávky kupujúci poskytuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svoje osobné údajov uvedené v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. V prípade samostatnej registrácie bez objednávky udeľuje zákazník súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v súlade so spomínaným zákonom. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
Vaše údaje osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou doručovateľskej služby. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Používanie materiálov zo stránky:
Všetky práva sú vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia VIKING zakázané. 

   

           © 2010-2016 VIKING

           Tešíme sa na spoluprácu.


           Kolektív VIKING Trnava
          (s účinnosťou od 1.2.2016)

Doprava a Platba

Spôsoby dopravy a platby pre Maloobchod (klienti bez prideleného IČO)

Poštovné, dobierkové a balné pre MALOOBCHODNÝCH KLIENTOV (bez prideleného IČO): 

Možnosť odberu: 

- kurierska služba SPS, s.r.o.

 

Spôsoby platby: 

- hotovosť pri dodaní (dobierka v prípade dovozu kurierom)

- platba vopred 

 

Poplatky spojené s dovozom: 

 • objednávky do 50,00 € s DPH - hradí plnú sumu poštovného a dobierkového kupujúci (poštovné 2,99 € s DPH a dobierka 1,- s DPH)
 • objednávky nad 50,01 € s DPH - poštovné a dobierkové sa neúčtuje, prepravné náklady hradí dodávateľ
 • Balné neúčtujeme vôbec

Spôsoby dopravy a platby pre Veľkoobchod (klienti s prideleným IČOm)

Poštovné, dobierkové a balné pre VEĽKOOBCHODNÝCH KLIENTOV (klienti s prideleným IČOm): 

Možnosť odberu: 

a) osobný odber

- veľkoobchodná predajňa VIKING - dekorácie-darčeky (Bratislavská 52, Trnava)

b) kurierska služba SPS, s.r.o.

c) rozvoz našim autom - ak ide o krehký a ľahko poškoditeľný tovar (lampáše, vysoké vázy, nadrozmerný tovar) - túto voľbu        je  potrebné navrhnúť v poznámke na konci košíka 

   - do 50 km v okolí Trnavy (objednávka za minimálne 150,- € bez DPH) 

   - do 150 km v okolí Trnavy (objednávka za minimálne 400,- € bez DPH)

 

Spôsoby platby: 

- hotovosť pri dodaní (dobierka v prípade dovozu kurierom, hotovosť pri pokladni v prípade osobného odberu)

- platba vopred 

 

Poplatky spojené s dovozom kurierskou službou SPS, s.r.o: 

 • objednávky do 150,- € bez DPH - hradí plnú sumu poštovného a dobierkového kupujúci (poštovné 4,40 € bez DPH a dobierka 0,833 € bez DPH )
 • objednávky nad 150,- € bez DPH - poštovné a dobierkové sa neúčtuje, prepravné náklady hradí dodávateľ
 • Balné neúčtujeme vôbec

často kladené otázky

1. Čo získam registráciou na Vašej stránke?

 Registrovaní klienti sú pravidelne oboznamovaní s novým tovarom na našej stránke (mailom), registrovaným klientom je poskytnutá stabilná zľava za kumulovanie nákupov.

2. Ako sa môžem na Vašej stránke registrovať ako firma ?

Vyplňte registračný formulár na našej stránke podľa pokynov (max. 5 minút) - živnostník, SZČO s prideleným IČOm. Do 24 hod. Vám príde mail o akceptácii registrácie a sprístupníme Vám veľkoobchodné ceny. Potom sa prihlásite Vašimi údajmi (ktoré ste si zvolili pri registrácii) a môžete nakupovať vo veľkoobchodných cenách.

3. Môžem sa na Vašej stránke registrovať aj bez prideleného IČO?

Ano, môžete sa registrovať aj ako maloobchodný klient. Po registrácii sa prihláste, aby ste mohli zbierať sumy za nákup. Nákup uskutočnite ako prihlásený klient, aby sa Vám nákupy zlučovali. Registrovaným klientom poskytujeme stabilnú zľavu za kumulovanie nákupov.

4. Ako dlho trvá vybavenie mojej objednávky?

Objednávky vybavujeme do 3-5 pracovných dní od prijatia objednávky. 

5. Je možné moju objednávku dodatočne upraviť?

Ano, pokiaľ nie je Vaša objednávka ešte odoslaná, môžete ju upraviť – kontaktujte nás telefonicky alebo mailom.

6. Čo je ZĽAVOVÝ KÓD a ako ho získam?

Zľavový kód je príležitostná akcia, ktorá je vyhlasovaná zvlášť pre maloobchodných klientov alebo pre klientov s IČO. Po zadaní Zľavového kódu do príslušného okienka v košíku a jeho aktivácii (políčko AKTIVUJ), sa prejaví práve bežiaca akcia (zľavy vo výške 10-30% pri nákupe nad určitú sumu, do určitého dátumu, a pod...)
Získate ho z verejne dostupných kanálov (naša FB stránka, mail s ponukou alebo priamo na našej stránke v hlavnom menu)

7. Kedy a prečo je nutné zakliknúť políčko „Dodať len kompletnú objednávku“

Toto políčko zaklikávajte vtedy, ak máte v košíku produkty, ktoré nutne potrebujete (na záväznú objednávku, presný počet kusov, konkrétnu farbu,...). Ak zistíme, že Vaša objednávka nie je kompletná a vy máte zakliknuté toto políčko, konzultujeme vzniknutú situáciu telefonicky a snažíme sa nájsť náhradné riešenie. Ak toto políčko zakliknuté nie je a objednávka nie je kompletná, klienta nekontaktujeme a objednávku odosielame.

8. Aký je spôsob dodania objednávky?

- Veľkoobchodní klienti (s IČO) – dovoz kurierom SPS alebo osobný odber na sklade
- Maloobchodní klienti (bez IČO) – dovoz kurierom SPS

9. Aké sú možnosti platby?

Maloobchodní aj veľkoobchodní klienti majú na výber:
 • platbu na dobierku (pri platbe na dobierku je možné použiť len hotovosť, nie je možné použiť platobnú kartu)
 • alebo platbu vopred na náš účet (dodanie bez dobierky).
Veľkoobchodní klienti (s IČO) majú na výber:
 • platbu na dobierku (pri platbe na dobierku je možné použiť len hotovosť, nie je možné použiť platobnú kartu)
 • alebo platbu vopred na náš účet (dodanie bez dobierky)
pri osobnom odbere na našom sklade – platba hotovosťou alebo platobnou kartou (VISA, MAESTRO, MASTERCARD)

10. Vybral som si platbu vopred, ale neprišli mi hneď po odoslaní objednávky platobné údaje

 Pri platbe vopred na náš účet je najskôr objednávka spracovaná našimi pracovníkmi. Podklady k platbe odosielame klientovi až po kompletnom spracovaní objednávky. Podklady posielame na mail. Platbu treba realizovať bezodkladne a dokad o zaplatení treba poslať na náš mail aby sme mohli odoslať zásielku.

11. Tovar sa mi nepáči (nespĺňa moje očakávania) – ako mám postupovať?

Je potrebné aby ste nás kontaktovali mailom a oznámili nám, že budete posielať tovar späť.
Ak nás nebudete kontaktovať mailom, pošlite tovar do 14 dní od prijatia zásielky na vlastné náklady prostredníctvom Slovenskej pošty ako poistenú zásielku (nie na dobierku). Zásielku odporúčame poistiť a starostlivo uchovať doklad o jej odeslaní. Do balíčka vložte informácie, ktoré umožnia identifikáciu zákazníka a vráteného tovaru spolu s číslom účtu, na ktorý pošleme sumu za vrátený tovar. Tovar pošlite na adresu: VIKING Bratislavská 52, 917 02 Trnava. Tovar musí byť nepoškodený a v orginálnom balení.

12. Tovar prišiel poškodený (rozbitý, olúpaný, poškodený, má výrobné vady) – ako mám postupovať?

Je potrebné aby ste zásielku skotrolovali IHNEĎ po prebratí od kuriera. Ak sa objaví akákoľvek vada z vyššie spomenutých, je potrebné nás BEZODKLADNE kontaktovať – telefonicky, mailom a nahlásiť rozsah poškodenia. Uvítame akúkoľvek fotodokumentáciu poškodenia (MMS, mail). Poškodený tovar NEPOSIELAJTE späť, pokiaľ nebudete vyzvaní.
Reklamácie poškodeného tovaru riešime:
a) dodatočnou zľavou (výrobné vady, veľkoobchodní klienti)
b) dobropisom a následným vrátením sumy na účet klienta (maloobchodní klienti)
 
 
 
 
   
 
Výhody registrácie u nás:
 • pravidelné zasielanie aktualít o novom tovare
 • nastavenie stabilnej zľavy (pre stálych zákaznikov)