TESTOVACIA STRANKA
Tato stranka je len na testovanie funkcnosti, nakupovat mozete na www.dekoracie-darceky.sk


Vyberte si krajinu doručenia:

SLOVENSKO (EUR)

ČESKÁ REPUBLIKA (CZK)
 


 
   
Prihlásenie
 

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY VIKING

MALOOBCHODNÍ KLIENTI (bez prideleného IČO) :

OBCHODNÉ PODMIENKY:

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“)

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných nákupných podmienok označuje: Viktor Janda – VIKING, IČO: 33214948, IČ DPH: SK1020336625, s miestom podnikania Bratislavská 45, 917 02 Trnava,

zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava, číslo živnostenského registra: 207-2950, IČO: 33 214 948, konajúci: Viktor Janda, IČ DPH: SK1020336625, (ďalej len ako „predávajúci“).

Kontakty: objednavky@dekoracie-darceky.sk
tel: 033/5537 240, 0915/ 307 632

 

ORGÁN DOZORU: 

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru   
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23    

 

Poštovné, dobierkové a balné pre MALOOBCHODNÝCH KLIENTOV: 

DOVOZ KURIEROM SPS

• objednávky do 30,00 € s DPH - hradí plnú sumu poštovného a dobierkového kupujúci.

  Suma poštovného je 2,99 € s DPH (preprava kurierom SPS)  a hotovostná dobierka je 1,20 € s DPH.  

• objednávky od 30,01 € s DPH - sa poštovné neúčtuje, prepravné náklady hradí dodávateľ

• Balné neúčtujeme vôbec

 

DODANIE CEZ ZÁSIELKOVŇU

• objednávky do 30,00 € s DPH - hradí plnú sumu poštovného a dobierkového kupujúci.

  Suma poštovného je 2,50 € s DPH (preprava cez Zásielkovňu) a hotovostná dobierka je 1,20 € s DPH.  

• objednávky od 30,00 € s DPH - sa poštovné neúčtuje, prepravné náklady hradí dodávateľ

• Balné neúčtujeme vôbec

 

DODANIE NA VÝDAJNÉ MIESTO V RÁMCI TRNAVY

• dovoz do výdajného miesta je ZDARMA 

   Osobný odber pre maloobchodných klientov na výdajných miestach v Trnave je možný len po úhrade objednávky vopred na účet.

• Balné neúčtujeme vôbec


Dovoz a preprava tovaru pre maloobchodných klientov:

 • Objednávky sú vyskladňované v poradí podľa prideleného čísla.
 • Objednávky odosielame priebežne.
 • Tovar posielame štandardne cez kuriérsku spoločnosť UPS formou dobierky. Faktúra bude priložená v zásielke.

Výsledná suma objednávky je informačného charakteru a závisí od aktuálneho stavu tovaru na sklade. Ak potrebujete väčší počet kusov z konkrétnej položky a farby, je potrebné si túto skutočnosť overiť priamo u nás na sklade (telefonicky, mailom) a až potom uskutočniť objednávku. 


Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na našej webovej stránke www.dekoracie-darceky.sk 

Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:

 • Ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail.
 • Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, registrujte sa a prihláste sa do e-shopu pod Vašimi registračnými údajmi

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Tovar doručujeme zmluvným prepravcom, kupujúci dáva predávajúcemu právo predať prepravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

Pri preberaní tovaru Vám doručíme doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH je štandardne pribalený k zásielke. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho.

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a prezrieť obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Prezrieť však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adresu objednavky@dekoracie-darceky.sk  spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

Formulár na odstúpenie od zmluvy kliknite tu.

Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 kalendárnych dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť Slovenskou poštou na Viktor Janda – VIKING, Bratislavská 52, 91702 Trnava, Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady – poštovné a dobierkové vynaložené na vrátenie nepoškodeného tovaru. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručený vrátený tovar a oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená prevodom kúpnej ceny na účet kupujúceho, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu a od doručenia vráteného tovaru späť kupujúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.

 

Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru.

V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Kúpna cena tovaru Vám bude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

Tovar dodaný prepravnou službou si prekontrolujte a ihneď (V DEŇ DODANIA TOVARU, NAJNESKôR VŠAK NA DRUHÝ DEN PO DNI DODANIA TOVARU) nám PÍSMONE - MAILOM oznámte rozsah poškodenia. Akceptujeme len reklamácie podané písmne mailom na objednavky@dekoracie-darceky.sk . V správe musí byť uvedený kód tovaru, popis poškodenia (spolu s fotodokumentáciou). Po vzájomnej komunikácii bude rozhodnuté o ďalšom postupe. Pri nedodržaní týchto podmienok nebude reklamácia akceptovaná !!!! 

VYHRADZUJEME SI PRÁVO NEPREBRAŤ ZÁSIELKU, KTOREJ ZASLANÝ OBSAH NEBOL VOPRED ODKOMUNIKOVANÝ NAŠIMI PRACOVNÍKMI. NEPREBERÁME ZÁSIELKY, KTORÉ BOLI POSLANÉ NA DOBIERKU, OZNAČENÉ AKO KREHKÉ ALEBO ZASLANÉ 1. TRIEDOU.

Reklamácii podlieha rozbitý a odbitý tovar, výrobné vady, praskliny a iné viditeľné a neestetické deformity, chýbajúce časti, nefunkčnosť mechanických a elektrických častí tovaru, ošúpaný povrch, a iné. Ak príde k znehodnoteniu zasielaného tovaru pracovníkmi prepravnej spoločnosti, je potrebné uchovať poškodený tovar v pôvodnom obale (spolu so všetkými výplňovými materiálmi), tak isto aj veľkú krabicu, v ktorej bol tovar zasielaný. Rozsah poškodenia je nutné bezodkladne nahlásiť predávajúcemu (nám). Na základe Vami nahlásenej reklamácie Vás bude kontaktovať likvidátor prepravnej spoločnosti, ktorý poškodený tovar (spolu s obalovým materiálom) zadokumentuje a zlikviduje. 

Náhrada za poškodený tovar bude riešená dobropisom, prípadne výmenou tovaru.

Reklamačný protokol si môžete stiahnuť TU.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania.

Body 8. až 16. týchto všeobecných obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov 

 • Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: objednavky@dekoracie-darceky.sk

 • Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 kalendárnych dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

 • Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 • Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s  

  Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 • Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

 • Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

 • Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Osobné údaje a ich ochrana:

 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
 • Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.dekoracie-darceky.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.
 • Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.dekoracie-darceky.sk,pri registrácii na internetovom obchode www.dekoracie-darceky.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode www.dekoracie-darceky.sk, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme Marketing. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho
 • Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 • Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.
 • Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel týchto všeobecných obchodných podmienok.
 • Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
 • Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 • Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
  1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

  a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
  b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
  c) účel spracúvania osobných údajov,
  d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
  e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

  - poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
  - okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
  - tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
  - okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
  - tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
  - okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
  - formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
  - tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
 • Pri vydaní rozhodnutia je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:
  1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.
 • Právo kupujúceho možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 • Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
  1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.
 • Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 • Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
 • Ak kupujúci uplatní svoje právo
  1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
  3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
 • Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 • Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 • Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 • Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:          

          Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji

          In Time, s.r.o, Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji

          Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava

          

     20. Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže v prípade vyjadrenia súhlasu dostať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho.                                                                                           Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať po prihlásení do klientskeho sekcie „Môj účet“.

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.dekoracie-darceky.sk.

GDPR - Informácie o spracúvaní osobných údajov pre maloobchodných zákazníkov

Doprava a Platba

Spôsoby dopravy a platby pre Maloobchod (klienti bez prideleného IČO)

Poštovné, dobierkové a balné pre MALOOBCHODNÝCH KLIENTOV (bez prideleného IČO): 

Možnosť odberu: 

- kurierska služba SPS, s.r.o. - preprava kurierom na adresu

- Zásielkovňa, osobný odber na výdajnom mieste 

- osobný výdaj tovaru v jednej z našich 3 predajní v Trnave

 

Spôsoby platby: 

- hotovosť pri dodaní (dobierka /hotovosť alebo karta/ v prípade dovozu kurierom, alebo na odbernom mieste Zásielkovne)

- platba vopred 

 

Poplatky spojené s dovozom: 

 • KURIERSKA SLUŽBA SPS: objednávky do 30,00 € s DPH - hradí plnú sumu poštovného a dobierkového kupujúci (poštovné 2,99 € s DPH a dobierka 1,20 € s DPH)
 • ZÁSIELKOVŇA: objednávky do 30,00 € s DPH - hradí plnú sumu poštovného a dobierkového kupujúci (poštovné 2,50 € s DPH a dobierka 1,20 € s DPH)
 • objednávky nad 30,01 € s DPH - poštovné sa neúčtuje, prepravné náklady hradí dodávateľ, dobierkové zostáva 1,20 € s DPH
 • Balné neúčtujeme vôbec

často kladené otázky

1. Čo získam registráciou na Vašej stránke?

 Registrovaní klienti sú pravidelne oboznamovaní s novým tovarom na našej stránke (mailom), registrovaným klientom je poskytnutá stabilná zľava za kumulovanie nákupov.

2. Ako sa môžem na Vašej stránke registrovať ako firma ?

Vyplňte registračný formulár na našej stránke podľa pokynov (max. 5 minút) - živnostník, SZČO s prideleným IČOm. Do 24 hod. Vám príde mail o akceptácii registrácie a sprístupníme Vám veľkoobchodné ceny. Potom sa prihlásite Vašimi údajmi (ktoré ste si zvolili pri registrácii) a môžete nakupovať vo veľkoobchodných cenách.

3. Môžem sa na Vašej stránke registrovať aj bez prideleného IČO?

Ano, môžete sa registrovať aj ako maloobchodný klient. Po registrácii sa prihláste, aby ste mohli zbierať sumy za nákup. Nákup uskutočnite ako prihlásený klient, aby sa Vám nákupy zlučovali. Registrovaným klientom poskytujeme stabilnú zľavu za kumulovanie nákupov.

4. Ako dlho trvá vybavenie mojej objednávky?

Objednávky vybavujeme priebežne.

5. Je možné moju objednávku dodatočne upraviť?

Ano, pokiaľ nie je Vaša objednávka ešte odoslaná, môžete ju upraviť – kontaktujte nás telefonicky alebo mailom.

6. Čo je ZĽAVOVÝ KÓD a ako ho získam?

Zľavový kód je príležitostná akcia, ktorá je vyhlasovaná zvlášť pre maloobchodných klientov alebo pre klientov s IČO. Po zadaní Zľavového kódu do príslušného okienka v košíku a jeho aktivácii (políčko AKTIVUJ), sa prejaví práve bežiaca akcia (zľavy vo výške 10-30% pri nákupe nad určitú sumu, do určitého dátumu, a pod...)
Získate ho z verejne dostupných kanálov (naša FB stránka, mail s ponukou alebo priamo na našej stránke v hlavnom menu)

7. Aký je spôsob dodania objednávky?

- Veľkoobchodní klienti (s IČO) – dovoz kurierom SPS alebo osobný odber na sklade
- Maloobchodní klienti (bez IČO) – dovoz kurierom SPS, osobný odber na výdajných miestach Zásielkovne, alebo dodanie do našich 3 maloobchodných predajní v Trnave

8. Aké sú možnosti platby?

Maloobchodní aj veľkoobchodní klienti majú na výber:
 • platbu na dobierku (pri platbe na dobierku je možné použiť hotovosť, alebo platobnú kartu VISA, MAESTRO, MASTERCARD)
 • alebo platbu vopred na náš účet (dodanie bez dobierky).
Veľkoobchodní klienti (s IČO) majú na výber:
 • platbu na dobierku (pri platbe na dobierku je možné použiť hotovosť, alebo platobnú kartu VISA, MAESTRO, MASTERCARD)
 • alebo platbu vopred na náš účet (dodanie bez dobierky)
veľkoobchodní klienti: pri osobnom odbere na našom sklade – platba hotovosťou alebo platobnou kartou (VISA, MAESTRO, MASTERCARD)

9. Vybral som si platbu vopred, ale neprišli mi hneď po odoslaní objednávky platobné údaje

 Pri platbe vopred na náš účet je najskôr objednávka spracovaná našimi pracovníkmi. Podklady k platbe odosielame klientovi až po kompletnom spracovaní objednávky. Podklady posielame na mail. Platbu treba realizovať bezodkladne, aby sme mohli odoslať zásielku.

10. Tovar sa mi nepáči (nespĺňa moje očakávania) – ako mám postupovať?

Je potrebné aby ste nás kontaktovali mailom aby sme si dohodli další postup.
 

11. Tovar prišiel poškodený (rozbitý, olúpaný, poškodený, má výrobné vady) – ako mám postupovať?

Je potrebné aby ste zásielku skotrolovali IHNEĎ po prebratí od kuriera. Ak sa objaví akákoľvek vada z vyššie spomenutých, je potrebné nás BEZODKLADNE kontaktovať- IBA PÍSOMNE - IBA MAILOM a nahlásiť rozsah poškodenia. V maili je potrebné uviesť kód tovaru (PLU) a počet relamovaných kusov. Tovar je potrebné reaklamovať spolu s fotodokumentáciou poškodenia a fotodokumentáciou balenia. Poškodený tovar NEPOSIELAJTE späť, pokiaľ nebudete vyzvaní. 
Reklamácie poškodeného tovaru riešime:
a) dodatočnou zľavou (výrobné vady, veľkoobchodní klienti)

b) dobropisom a následným vrátením sumy na účet klienta (maloobchodní klienti)
 
 
 
 
   
 
Výhody registrácie u nás:
 • pravidelné zasielanie aktualít o novom tovare
 • nastavenie stabilnej zľavy (pre stálych zákaznikov)